Contact for business queries:
Mr. Xie
+86 186 0120 7453
xie.zhiyistudio@gmail.com
weibo.com/z1studio

Contact for personal information:
WANG Zhiyi
zhiyi_wang@yahoo.com